KLASYFIKACJA

Klasyfikacja końcoworoczna, czyli wystawienie ocen końcowych z poszczególnych zajęć, jest zadaniem bardzo łatwym, dzięki zastosowanych w Dzienniku Rekte.pl mechanizmach wspomagania decyzji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ocena końcowa musi być wystawiona w skali 1-6, bez względu na stosowany przez nauczyciela w czasie roku szkolnego system oceniania w zakresie ocen bieżących. Mechanizmy programu pozwalają określić reguły wystawiania poszczególnych ocen końcowych, zależnie od wyniku uzyskanego w ocenach bieżących. Dzięki takiemu rozwiązaniu system automatycznie wylicza proponowaną ocenę końcową, nauczyciel musi jedynie sprawdzić poprawność sugerowanej oceny i zatwierdzić ją. Ponadto program wyposażony jest w funkcję proponowanych ocen końcowych, dzięki czemu z wybranym wyprzedzeniem można poinformować ucznia oraz jego rodziców o spodziewanej ocenie końcowej. System automatycznie wykrywa również sytuacje, w których zachodzi podejrzenie nieklasyfikowania ucznia.

 

Z punktu widzenia dyrekcji szkoły, narzędzie klasyfikacji również jest znaczącym ułatwieniem, przede wszystkim z trzech powodów:

  1. Możliwe jest śledzenie na bieżąco, którzy nauczyciele wystawili już oceny końcowe.
  2. Dla każdej oceny końcowej automatycznie zapisywana jest data jej wystawienia, co pozwala rozstrzygać sytuacje sporne.
  3. Ocena raz zatwierdzona, nie może być przez nauczyciela zmieniona bez interwencji dyrektora/administratora, dzięki czemu łatwo jest czuwać nad przebiegiem klasyfikacji w całej szkole.

Pełna integracja Dziennika Rekte.pl z innymi programami Rekte.pl sprawia, że na podstawie wprowadzonych decyzji klasyfikacyjnych arkusze ocen uczniów w programie Świadectwa Rekte.pl wypełniane są całkowicie automatycznie ? wystarczy wcisnąć jeden przycisk, nie ma nawet potrzeby importowania jakichkolwiek danych.